17 آذر 1400

ستاد دیه استان زنجان

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان زنجان

با کمک بانوی خیر زنجانی 2 نفر از زندانیان ، به آغوش خانواده هایشان باز گشتند.

با کمک هفتاد و سه میلیون تومانی بانوی خیر زنجانی ، 2 نفر از زندانیان که بیش از یکسال بود به جهت بدهی مالی در زندان بسر می بردند به آغوش گرم خانواده هایشان بازگشتند.