5 بهمن 1400

ستاد دیه استان زنجان

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان زنجان

یک خانواده زنجانی ، اسباب آزادی 3 نفر از زندانیان جرایم مالی را فراهم نمودند.

یک خانواده زنجانی ، در حرکتی انسان دوستانه ، هزینه احسان عزیز از دست رفته خود را صرف آزادی 3 نفر از زندانیان جرایم مالی نمودند.