30 اردیبهشت 1403

ستاد دیه استان زنجان

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان زنجان شماره کارت مجازی نزد بانک ملی شعبه امور اقتصادی و دارایی زنجان ۳۶۲۶ ۹۹۹۷ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷

شماره حسابهای ستاد دیه استان زنجان

شماره حساب کوتاه مدت نزد بانک ملی شعبه امور اقتصادی و دارایی زنجان  0224137397006

شماره کارت مجازی نزد بانک ملی شعبه امور اقتصادی و دارایی زنجان  3626  9997  9918  6037

بانک تجارت شعبه مسگرها     1711063486

7777024#*780*      سامانه پرداخت از طریق تلفن همراه

شماره کارت نزد بانک تجارت شعبه مسگرها   6624 0033 8370 5859